สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ครั้งที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสำราญ นันทนีย์

เป็นประธานเปิดงานฯ และมี นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุข สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและตระหนักรู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจและหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้บริโภค

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190712154454593?fbclid=IwAR1aonpTh5z6QL40kAdYKOO1U8LI8k3nZ_pSny8z_50N66-3wlaiW300OZs