สำนักงาน กสทช. นำเงิน 4,578.61 ล้านบาทส่งรัฐเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินประจำปี 2558

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

สำนักงาน กสทช. นำเงิน 4,578.61 ล้านบาทส่งรัฐเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินประจำปี 2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรับรอบงบการเงินของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. จะนำส่งรายได้แผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นจำนวน 4,578,610,922.50 บาท โดยมีหนังสือนำส่งกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการต่อไป

การนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินของสำนักงาน กสทช. นั้น เป็นการดำเนินการตาม มาตรา 65 (2) วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้รายได้ของสำนักงานเมื่อหักค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ที่มา: สำนักงาน กสทช. วันที่ 15 พฤศิกายน 2559