สำนักงาน กสทช. พร้อมจัดประมูลเลขหมายสวย 27 พ.ย. นี้

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

สำนักงาน กสทช. พร้อมจัดประมูลเลขหมายสวย 27 พ.ย. นี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พ.ย. 2559

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 27 พ.ย. 2559 สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวย โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 พ.ย. 2559 ในวันทำการ เวลา 09.00 –16.00 น. ณ สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน กสทช.

สำหรับเลขหมายสวยที่จะใช้ประมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น กลุ่มเลขหมาย Platinum โดยมีเบอร์ 9 ตัวเหมือน

จำนวน 2 เบอร์ ได้แก่ 088-888-8888 และ 099-999-9999 ได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 20 ล้านบาท

และกลุ่มเลขหมาย Gold โดยมีเบอร์ 8 ตัวเหมือน จำนวน 14 เบอร์ ได้แก่ 090-000-0000, 091-111-1111,

092-222-2222, 093-333-3333, 094-444-4444, 095-555-5555, 096-666-6666, 097-777-7777, 098-888-8888, 061-111-1111, 062-222-2222, 063-333-3333, 064-444-4444, 065-555-5555

ได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่เบอร์ละ 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันเป็นเช็คเงินสดในราคา 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูล

การประมูลเลขสวยครั้งนี้เป็นรูปแบบประมูลทางวาจา (หรือเคาะไม้) ลักษณะเดียวกับการประมูลทะเบียนรถยนต์ โดยผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลในแต่ละเบอร์ รายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้จากการประมูลเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

ในส่วนผู้ชนะการประมูลนั้น ต้องชำระเงินประมูลในราคาที่ตนเองเสนอ พร้อม VAT (ทั้งนี้ให้หลักประกันที่ส่งให้สำนักงาน กสทช. เป็นส่วนหนึ่งของเงินประมูล) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขการประมูล และกฎการประมูล

ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th หรือ http://auction.nbtc.go.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2957-5906

ที่มา: สำนักงาน กสทช. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559