เลขาธิการ กสทช. สรุปผลการเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz

By จุ่มใจ พิมพ์ทอง

เลขาธิการ กสทช. สรุปผลการเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz

เมื่อวานนี้ 18 พ.ค. 59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจาก สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จงถึงเวลาปิดรับการยื่นคำขอในเวลา 16.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในวันนี้มี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา การยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด ได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุดและเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และวางหลักประกันการประมูล 3,783 ล้านบาท กับสำนักงาน กสทช. โดยเอกสารส่วนใดที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์ใช้เอกสารเดิมที่ได้ยื่นไว้ในการประมูลคลื่น 900 MHz ที่ผ่านมา ก็ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งยืนยันความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานดังกล่าวได้โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารส่วนนั้นอีก ซึ่งหากผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับคำขอเพื่อนำไปตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

ขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียด จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วจึงนำเสนอ กทค. พิจารณา โดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในวันที่ 23 พ.ค. 2559 และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากนั้นในช่วงประมาณวันที่ 25 พ.ค. 2559 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล พร้อมทั้งจะมีการชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันเดียวกัน และในวันที่ 27 พ.ค. 2559 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 7 วัน หลังจากการประมูลสิ้นสุด

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมในการประมูล

“อยากให้ประชาชนคนไทยร่วมใจสนับสนุนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อจะได้นำเอาคลื่น 900 MHz มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารของประเทศไทยให้มีศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ขอให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่า กสทช. ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง”

เมื่อวานนี้ 18 พ.ค. 59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจาก สำนักงาน กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จงถึงเวลาปิดรับการยื่นคำขอในเวลา 16.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในวันนี้มี 3 ขั้นตอน เริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา การยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด ได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุดและเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และวางหลักประกันการประมูล 3,783 ล้านบาท กับสำนักงาน กสทช. โดยเอกสารส่วนใดที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์ใช้เอกสารเดิมที่ได้ยื่นไว้ในการประมูลคลื่น 900 MHz ที่ผ่านมา ก็ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งยืนยันความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานดังกล่าวได้โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารส่วนนั้นอีก ซึ่งหากผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับคำขอเพื่อนำไปตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

ขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียด จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วจึงนำเสนอ กทค. พิจารณา โดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายในวันที่ 23 พ.ค. 2559 และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากนั้นในช่วงประมาณวันที่ 25 พ.ค. 2559 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล พร้อมทั้งจะมีการชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันเดียวกัน และในวันที่ 27 พ.ค. 2559 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 7 วัน หลังจากการประมูลสิ้นสุด

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมในการประมูล

“อยากให้ประชาชนคนไทยร่วมใจสนับสนุนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อจะได้นำเอาคลื่น 900 MHz มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารของประเทศไทยให้มีศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ ขอให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่า กสทช. ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง”

ที่มา: สำนักงาน กสทช. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559